Tel. 0478 / 70 05 20 | Ma. t/m Vr. 9.00-18.00u  Za. 10.00-15.00u

Wilt u er zeker van zijn dat een van onze adviseurs tijd voor u heeft,
bel of mail ons voor een afspraak! info@tegel-outlet.com – 0478 / 70 05 20

8 oktober koopzondag van 10:00 tot 16:00 uur
Productcatalogus
 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TEGEL & SANITAIR OUTLET TIENRAY B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TEGEL & SANITAIR OUTLET TIENRAY B.V., GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE TIENRAY, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER ONDER NUMMER 14120246

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES


1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en alle overeenkomsten met Tegel & Sanitair Outlet Tienray B.V. (“TSOT”). In het bijzonder zijn zij van toepassing op alle verkopen en leve-ringen van zaken, zoals wand- en vloertegels en toebehoren (zoals decoraties, plinten, traptreden en hoekprofielen), laminaat, par-ket, sanitair en toebehoren.
Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op door TSOT te verrichten diensten, met inbe-grip van verstrekte adviezen en informatie.

1.2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 • de Wederpartij: de natuurlijke per-soon of rechtspersoon die overeen-komstig lid 1 van TSOT aanbiedingen ontvangt of met TSOT overeenkom-sten sluit;
 • Consument: de Wederpartij, natuur-lijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 • Directe Schade: schade aan de door TSOT verkochte en geleverde zaken;
 • Indirecte Schade: alle schade die niet valt onder de definitie Directe Scha-de, zoals gevolgschade, winstderving, letselschade, immateriële schade, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagna-tie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Wederpartij, schoonmaakkosten, kosten voor ver-vangende huisvesting, stukadoors-kosten, kosten voor behang- en/of sauswerk, rente en kosten.
1.3. Het door de Wederpartij vóór of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, mag door TSOT als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de Wederpartij worden gehanteerd, tot-dat de Wederpartij TSOT schriftelijk zijn nieuwe adres heeft medegedeeld.

ARTIKEL 2 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEDERPARTIJ EN AFWIJKENDE AFSPRAKEN

2.1. De algemene leverings-, betalings- en inkoopvoorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing op aanbiedingen van en met TSOT gesloten overeenkomsten.

2.2. Afspraken tussen TSOT en de Wederpar-tij die afwijken van deze Algemene Voor-waarden gelden slechts als overeengekomen indien TSOT deze afspraken schriftelijk heeft bevestigd.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN, OVEREENKOMSTEN EN PRIJZEN

3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's.

3.2. Zowel offertes als de website zijn vrij-blijvend en dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de Wederpartij tot het doen van een aanbod. TSOT is op geen enke-le wijze hieraan gebonden, tenzij dit schrifte-lijk of per e-mail is bevestigd. De aanvaar-ding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de Wederpartij geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandko-ming van een overeenkomst als aan het ove-rige bepaalde in dit artikel is voldaan.

3.3. Alle offertes van TSOT hebben een gel-digheidsduur van twee (2) weken, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte vervalt indien de zaken waarop de offerte betrekking heeft in de tus-sentijd niet meer beschikbaar zijn.

3.4. Een aanbod van de Wederpartij als ge-noemd in artikel 3.2 wordt geacht te zijn ge-daan in één van de volgende omstandighe-den:
 • de Wederpartij heeft precies aange-geven welke zaken en/of diensten hij wil ontvangen;
 • de Wederpartij heeft de gegevens in-gevoerd op het daartoe geëigende in-vulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformu-lier") aan TSOT via elektronische weg is verzonden en door TSOT is ontvan-gen.
3.5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Wederpartij per e-mail is verzonden naar het door de Wederpartij opgegeven e-mail- of postadres.

3.6. Wederpartij en TSOT komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elek-tronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 3.4 en 3.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbinden-de kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van TSOT zullen voor zover de wet dat toelaat, hierbij gelden als een vermoeden van bewijs.

3.7. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail of via de website van TSOT verstrekt en opgaven, kleurindicaties en specificaties met betrek-king tot alle aanbiedingen/zaken en de be-langrijkste kenmerken van de zaken worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. TSOT is niet aansprake-lijk voor kennelijke verschrijvingen.

3.8. De Wederpartij is de prijs verschuldigd die TSOT in haar orderbevestiging aan de Wederpartij heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente on-juistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door TSOT worden ge-corrigeerd.

3.9. Alle aanbiedingen op de website van TSOT zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. TSOT be-houdt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen voor-behouden.

3.10. TSOT kan niet aan haar offertes of aan-biedingen worden gehouden indien de We-derpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of ver-schrijving bevat.

3.11. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is TSOT daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij TSOT anders aangeeft.

3.12. Indien de Wederpartij bij TSOT een be-stelling plaatst per telefoon, e-mail of telefax, wordt de inhoud van de overeenkomst volle-dig bewezen door middel van de aan de hand van deze bestelling door TSOT aan de We-derpartij verstrekte opdrachtbevestiging, tenzij de Wederpartij onmiddellijk na ont-vangst van de orderbevestiging schriftelijk zijn bezwaren tegen deze orderbevestiging kenbaar maakt.

3.13. Bij de aanbieding door TSOT verstrekte gegevens en bijlagen in catalogi, brochures, prijslijsten, of op de website zijn indicatief en geven slechts een algemene weergave.

3.14. Indien aan de Wederpartij vóór of bij de aanbieding of het sluiten van de overeen-komst een monster of model is getoond of verstrekt, is dit uitsluitend geschied bij wijze van aanduiding zonder dat de zaken daaraan behoeven te antwoorden.

3.15. In rekening worden gebracht de prij-zen, gelden op de dag van aflevering. Indien na de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsbepalen-de factoren, waarop de prijzen zijn geba-seerd, door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, is TSOT gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat dit de Wederpartij recht geeft op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeen-komst.

3.16. Het vorige lid is ook van toepassing op aanbiedingen aan en overeenkomsten met Consumenten. Indien TSOT binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs verhoogt, heeft de Consument even-wel de bevoegdheid om de overeenkomst door middel van een aangetekende brief te ontbinden..

3.17. De opgegeven prijzen gelden af fabriek c.q. magazijn en exclusief verpakking, mon-tage, installatie, verzending of bezorging, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

3.18. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

3.19. Alle orders of afdrachten, door verte-genwoordigers, tussenpersonen of werkne-mers opgenomen, binden TSOT eerst indien deze door TSOT schriftelijk zijn bevestigd.

3.20. Ten aanzien van door TSOT te leveren wand- en vloertegels, laminaat, parket en sanitair (en/of toebehoren) wordt door TSOT uitdrukkelijk een voorbehoud gemaakt voor verschillen binnen de in de branche gebruike-lijke toleranties in kleur, structuur, afmeting, dikte en uitvoering.

ARTIKEL 4 LEVERTIJD, LEVERING EN RISICO

4.1. De opgegeven levertijden zijn een indi-catie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2. Behoudens opzet of bewuste roekeloos-heid van TSOT kan de Wederpartij bij een overschrijding van de levertijd tot tien dagen, zelfs na ingebrekestelling, geen aanspraak maken op vergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
Indien de levertijd wordt overschreden met méér dan tien dagen, dient de Wederpartij TSOT schriftelijk in gebreke te stellen. In de-ze ingebrekestelling dient de Wederpartij TSOT een redelijke termijn voor nakoming te geven.

4.3. De Consument dient TSOT bij een over-schrijding van de levertijd schriftelijk in ge-breke te stellen. Lid 2 is op de Consument niet van toepassing.

4.4. De levertijd begint op de dag waarop door Wederpartij een schriftelijke bevestiging van het ontstaan van de overeenkomst van TSOT is ontvangen, echter niet eerder dan nadat door de Wederpartij is voldaan aan alle eventuele bijzonderheden, verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst wel-ke eerst door de Wederpartij tot stand moe-ten worden gebracht.

4.5. Het risico van beschadiging, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te leveren zaken, gaat op de Wederpartij over zodra deze za-ken het magazijn van TSOT hebben verlaten, zelfs indien franco levering is overeengeko-men.

4.6. Bij koopovereenkomsten die door TSOT worden gesloten met Consumenten gaat het risico over vanaf het moment van aflevering. Wanneer de zaak bij de koper-Consument door TSOT of door een door TSOT aangewe-zen vervoerder wordt bezorgd, is de zaak voor risico van de Consument vanaf het mo-ment van de bezorging.

4.7. Indien de Wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig de bij TSOT in opdracht gegeven c.q. gekochte zaken afneemt, is TSOT ge-rechtigd deze zaken voor rekening en risico van de Wederpartij op te slaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevon-den.

ARTIKEL 5 BETALINGEN
5.1. Bestellingen kunnen op de volgende ma-nieren worden betaald:
 • iDeal
 • PayPal
 • vooraf overmaken
 • onder rembours
TSOT kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of beperken.

5.2. Van de betaalmethoden kan alleen ge-bruik worden gemaakt als aan de voorwaar-den van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de Wederpartij, is voldaan.

5.3. In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een creditcard dan zijn hierop de voorwaarden van de betreffende kaartuit-gever van toepassing. TSOT is geen partij in de relatie tussen de Wederpartij en de kaart-uitgever.

5.4. In geval van niet-tijdige betaling is TSOT bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de We-derpartij de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente ex lid 10 en kosten daaronder begre-pen.

5.5. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kos-ten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien TSOT echter ho-gere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte ge-rechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald.

5.6. Het risico voor de (on)juistheid van elek-tronische transmissies alsmede verminking van het elektronische verkeer komt volledig voor rekening van de Wederpartij.

5.7. Aanvragen voor betaling op factuur moe-ten eerst door TSOT schriftelijk worden be-vestigd. De betaling van facturen van TSOT zal dienen te geschieden voor de levering doch uiterlijk binnen 8 dagen na factuurda-tum, tenzij schriftelijk anders is overeenge-komen. De betaling zal - tenzij door TSOT anders aangegeven op de factuur - dienen te geschieden in Nederland, en wel op een door TSOT aangehouden bank- of girorekening bij een (vestiging van een) in Nederland geves-tigde bank.

5.8. De Wederpartij kan zich jegens TSOT niet beroepen op verrekening. Deze bepaling is niet van toepassing op Consumenten.

5.9. Na het verstrijken van de in lid 7 ge-noemde termijn is het factuurbedrag onmid-dellijk opeisbaar. De Wederpartij is opdat moment, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

5.10. Na het verstrijken van de in lid 7 ge-noemde termijn is TSOT gerechtigd de wette-lijke rente ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag vanaf de dag waarop de Wederpartij in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening. Con-sumenten zijn vanaf de dag van verzuim de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW ver-schuldigd.

5.11. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle ver-schuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de We-derpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.12. Onverminderd het bepaalde in lid 9, is de Wederpartij in geval van faillissement(s-aanvrage), (aanvrage tot) surséance van be-taling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Wederpartij, (aanvrage tot) toelating tot een wettelijke schuldsaneringsregeling of ondercuratelestelling van de Wederpartij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

ARTIKEL 6 OVERMACHT

6.1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door TSOT, kan TSOT onder meer niet worden toegerekend indien de oor-zaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan de schuld van TSOT of buiten de risi-cosfeer van TSOT vallen. Oorzaken zoals be-doeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, over-stroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uit-sluiting, in- en uitvoerbelemmering, over-heidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de leveringen van gas, water en elektriciteit, weersomstandigheden en weers-invloeden, vervoersproblemen alsmede de vertraging, stagnatie of onderbreking van le-veringen van derden van wie TSOT grondstof-fen, materialen of onderdelen voor de uitvoe-ring van de overeenkomst moet betrekken.

6.2. In geval van een niet toerekenbare te-kortkoming in de overeenkomst door de We-derpartij is TSOT bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

ARTIKEL 7 GARANTIES, ONDERZOEK EN RECLAMES

7.1. De door TSOT te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelij-kerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

7.2. Iedere vorm van garantie komt te ver-vallen indien een gebrek is ontstaan als ge-volg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onjuiste opslag of onder-houd door de Wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van TSOT, de Wederpartij of derden aan de zaken wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, of in-dien deze werden ver- of bewerkt op een an-dere dan de voorgeschreven wijze. De We-derpartij komt evenmin aanspraak op garan-tie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar TSOT geen invloed op kan uitoefenen.

7.3. De Wederpartij is gehouden het gelever-de te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschik-king worden gesteld. Daarbij behoort de We-derpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee werkdagen na ontvangst goe-deren schriftelijk of per e-mail aan TSOT te worden gemeld. De melding dient een zo ge-detailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat TSOT in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient TSOT in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

7.4. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehou-den tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

7.5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal TSOT de gebrekkige zaak binnen re-delijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van TSOT, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij vol-doen. In geval van vervanging is de Weder-partij gehouden om de vervangen zaak aan TSOT te retourneren en de eigendom daar-over aan TSOT te verschaffen, tenzij TSOT anders aangeeft.

7.7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onder-zoekskosten, aan de zijde van TSOT daardoor gevallen, integraal voor rekening van de We-derpartij.

ARTIKEL 8 HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN


8.1. Nadat de Consument bestelde zaken heeft ontvangen, heeft de Consument - be-houdens in het geval van toepasselijkheid van artikel 8.7. - de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van deze zaken, de Overeenkomst met TSOT te ontbinden. De Consument hoeft hiervoor geen reden op te geven.

8.2. De Consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn herroepingsrecht in-dien de zaken compleet, onbeschadigd, on-gebruikt en ongeopend zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd.

8.3. Indien de Consument de Overeenkomst ingevolge artikel 8.1 van deze Voorwaarden wenst te ontbinden, dient de Consument dit schriftelijk of per e-mail aan TSOT te melden. De Consument dient de zaken - na overleg met TSOT - te sturen naar een door TSOT vastgesteld retouradres. De Consument dient zelf de kosten van en het risico voor het ver-zenden te dragen.

8.4. Indien de Consument reeds enige beta-lingen heeft verricht op het moment dat de Consument de overeenkomst met TSOT inge-volge artikel 8.1. en 8.2 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal TSOT deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat TSOT de door de Consument geretour-neerde zaken heeft ontvangen, aan de Con-sument terugbetalen.

8.5: TSOT behoudt het recht om geretour-neerde zaken te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat de zaken reeds zijn gebruikt of door de schuld van de Consument zijn beschadigd.

8.6. Indien zaken worden geretourneerd die naar het oordeel van TSOT schade hebben opgelopen die aan een handeling of nalatig-heid van de Consument te wijten is of an-derszins voor risico van de Consument komt, zal TSOT de Consument hiervan schriftelijk of per e-mail in kennis stellen. TSOT heeft het recht om de waardevermindering van de za-ken als gevolg van deze schade van het aan de Consument terug te betalen bedrag in te houden.

8.7. Het in dit artikel genoemde herroepings-recht komt niet toe aan de Consument indien de Overeenkomst betrekking heeft op zaken die op specificatie van de Consument worden geleverd (zoals speciaal voor de Consument vervaardigde of bewerkte zaken). Het her-roepingsrecht komt ook niet toe aan Con-sument voor verbruiksmaterialen en/of zaken die door Consument te veel besteld zijn (zo-als bijvoorbeeld te veel bestelde m2 tegels, laminaat of zakken lijm of voegsel).

ARTIKEL 9 OPSCHORTING EN ONTBINDING


9.1. TSOT is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeen-komst terstond en met directe ingang te ont-binden, indien:

 • de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de Overeenkomst TSOT ter kennis gekomen omstandighe-den goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van TSOT kan worden gevergd dat hij de Overeen-komst tegen de oorspronkelijk overeen-gekomen condities zal nakomen.
9.2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is TSOT gerechtigd tot ver-goeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ont-staan.

9.3. Indien de Overeenkomst wordt ontbon-den zijn de vorderingen van TSOT op de We-derpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien TSOT de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt TSOT zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

9.4. Indien TSOT tot opschorting of ontbin-ding overgaat, is TSOT op generlei wijze ge-houden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadever-goeding of schadeloosstelling is verplicht.

9.5. Indien de Wederpartij een geplaatste or-der geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zul-len de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan alsme-de de voor de uitvoering van de Overeen-komst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden ge-bracht.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID VOOR DIRECTE EN INDIRECTE SCHADE

10.1. Voor alle Directe Schade van de We-derpartij, zoals omschreven in artikel 1 lid 1, veroorzaakt door een aan TSOT toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de Over-eenkomst, is de aansprakelijkheid van TSOT, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leiding-gevende ondergeschikten of aansprakelijk-heid op grond van dwingendrechtelijke bepa-lingen, beperkt tot de maximaal drie maal de factuurwaarde van de door TSOT verkochte en geleverde zaken.

10.2. Voor alle Indirecte Schade, zoals om-schreven in artikel I lid 1, is TSOT, behou-dens in geval van opzet of bewuste roeke-loosheid van de directie of van leidinggeven-de ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, niet aansprakelijk.

ARTIKEL 11 ZEKERHEIDSSTELLING


11.1. Indien TSOT goede grond heeft te vre-zen dat de Wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, is TSOT voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de Wederpartij op verzoek en ten genoege van TSOT zekerheid heeft gesteld voor de nako-ming van al haar verplichtingen uit de over-eenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer in-dien door TSOT op rekening wordt geleverd en de betalingstermijn nog niet is verstreken.

11.2. Nadat de door TSOT gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is de Wederpartij van rechtswege in verzuim en kan TSOT de overeenkomst zonder rechterlij-ke tussenkomst door middel van een schrifte-lijke verklaring ontbinden, onverminderd het recht van TSOT op volledige schadevergoe-ding.

ARTIKEL 12 EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1. De door TSOT geleverde zaken blijven eigendom van TSOT totdat de Wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met TSOT gesloten overeenkomsten is nageko-men:
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken;
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens overeenkomst door TSOT verrichte of te verrichten dien-sten;
 • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de Wederpartij van (een) met TSOT gesloten overeen-komst(en).
12.2. Door TSOT geleverde zaken, die krach-tens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorver-kocht. De Wederpartij is niet bevoegd de ge-leverde zaken te verpanden of hier enig an-der recht op te vestigen.

12.3. Op zaken die met inachtneming van het in lid 1 bepaalde in eigendom op de Weder-partij zijn overgegaan en die zich nog onder de Wederpartij bevinden, behoudt TSOT zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor zoals bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen die TSOT uit welken hoofde dan ook op de We-derpartij mochten hebben of krijgen. Dit voorbehoud van pandrechten geldt eveneens ten aanzien van de door TSOT geleverde za-ken die door de Wederpartij zijn bewerkt of verwerkt en waardoor het eigendomsvoorbe-houd van TSOT zou komen te vervallen.

12.4. Indien de Wederpartij haar verplichtin-gen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar verplichtingen niet zal nakomen, is TSOT gerechtigd om de gelever-de zaken, waarop het in lid 1 bedoelde ei-gendomsvoorbehoud rust bij de Wederpartij of bij derden die deze zaken voor de Weder-partij houden weg te (doen) halen. De We-derpartij is verplicht hiertoe alle medewer-king te verlenen op straffe van een onmiddel-lijk opeisbare boete van 10% per dag van al het door haar aan ons verschuldigde.

12.5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht TSOT hiervan onmiddellijk schrifte-lijk op de hoogte te stellen.

12.6. De Wederpartij is verplicht:
 • geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, vorst- en waterschade en tegen dief-stal en de polis van deze verzekering aan TSOT ter inzage te geven;
 • alle aanspraken van de Wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud ge-leverde zaken op eerste verzoek van TSOT aan TSOT te verpanden zoals bedoeld in artikel 3:239 BW;
 • de vorderingen die de Wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendoms-voorbehoud door TSOT geleverde za-ken op eerste verzoek van TSOT aan TSOT te verpanden zoals bedoeld ik artikel 3:329 BW;
 • de onder eigendomsvoorbehoud ge-leverde zaken te merken als eigen-dom van TSOT.
ARTIKEL 13 RETENTIERECHT

TSOT is bevoegd de zaken of andere goe-deren die zij van de Wederpartij onder zich heeft of zal verkrijgen, onder zich te houden tot al het aan TSOT toekomende uit hoofde van de gesloten overeenkomst door de We-derpartij geheel zal zijn voldaan.

ARTIKEL 14 VERJARING

Vorderingsrechten van de Wederpartij verja-ren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan, tenzij regels van dwin-gendrechtelijke aard zich hiertegen verzet-ten.

ARTIKEL 15 CONVERSIE

Indien een bepaling uit deze algemene voor-waarden nietig is dan wel vernietigd wordt, treedt voor deze bepaling (voor zover moge-lijk van rechtswege) in de plaats een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige of vernietigde bepa-ling. Partijen zijn jegens elkaar gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te tre-den. De overige bepalingen van de algemene voorwaarden behouden onverminderd hun geldigheid, tenzij dwingendrechtelijke regels zich hiertegen verzetten.

ARTIKEL 16 CONSUMENTENTRANSACTIES

Indien de Wederpartij een Consument is, gel-den de bepalingen van deze voorwaarden niet voor zover zij vallen binnen het bereik van artikel 6:236 BW.

ARTIKEL 17 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT


17.1. Op alle aanbiedingen van en overeen-komsten met TSOT is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Interna-tionale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (“Weens Koopverdrag”) wordt uitgesloten.

17.2. Ten aanzien van geschillen die tussen TSOT en de Wederpartij mochten ontstaan is de rechtbank te Roermond bij uitsluiting be-voegd om hiervan kennis te nemen, tenzij regels van dwingendrechtelijke aard zich hiertegen verzetten.
 
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
 
Tegel Outlet Showrooms

Contact
Tegel & Sanitair Outlet Tienray
Spoorstraat 61
5865 AG Tienray

          8 Oktober
        Koopzondag
van 10:00 tot 16:00 uur


Tel.: 0031 (0) 478 70 0520
Fax: 0031 (0) 478 69 2685
info@tegel-outlet.com

          8 Oktober
        Koopzondag
van 10:00 tot 16:00 uur

Openingstijden:
Maandag t/m -Vrijdag:
09:00 tot 18:00 uur
Zaterdag:
10:00 tot 15:00 uur

          8 Oktober
        Koopzondag
van 10:00 tot 16:00 uur